Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2692737

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 10 lipca 2019 r.
III CSK 39/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Józef Frąckowiak.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. Z. działającego przez przedstawiciela ustawowego - matkę B. Z. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń (...) w W. o zapłatę,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 10 lipca 2019 r.,

na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 26 września 2018 r., sygn. akt I ACa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.