Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1211794

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 10 czerwca 1999 r.
III CKN 238/99

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Z. Kwaśniewski.

Sędziowie SN: T. Domińczyk, T. Żyznowski (spraw.).

Sentencja

Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 czerwca 1999 r. sprawy z powództwa Marty B. przeciwko Sylwinie K. o eksmisję na skutek kasacji pozwanej od wyroku Sądu Wojewódzkiego z dnia 8 września 1998 r., postanawia:

odrzucić kasację.

Uzasadnienie faktyczne

Sprawa z powództwa o eksmisję jest sprawą o świadczenie w rozumieniu art. 393 pkt 1 k.p.c. Jest to ukształtowanie i jednolita linia orzecznictwa potwierdzona w uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 października 1997 r. III CZP 27/97 (OSNC 1998, Nr 1, poz. 1). Skoro w przedmiotowej sprawie wartość przedmiotu zaskarżenia została wskazana na kwotę 1.667,76 (k-220) kasacja podlegała odrzuceniu przez Sąd drugiej instancji na podstawie przewidzianej w art. 3935 k.p.c. Wstępna kontrola kasacji, sprawowana przez Sąd drugiej instancji, obejmuje wszystkie ustawowe przesłanki warunkujące dopuszczalność kasacji w tym także twierdzenia autora kasacji co do przysługiwania tego środka bez względu na wartość przedmiotu zaskarżenia.

Konfrontacja tego twierdzenia z treścią pozwu i jego uzasadnienia a następnie treścią orzeczeń Sądów obu instancji a także apelacji i kasacji jednoznacznie wskazuje, że poza jego kategorycznością sformułowania nie zawiera to stanowisko żadnej argumentacji mogącej uzasadniać podzielenie tego (o charakterze przesądzającym) twierdzenia. Dlatego Sąd Najwyższy - stosownie do art. 3938 § 1 k.p.c. odrzucił kasację.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.