Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2603159

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 16 października 2018 r.
III Ca 893/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak.

Sędziowie SO: Zofia Szcześniewicz, Radosław Olewczyński.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. U. przeciwko Wyższej Szkole (...) w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 4 grudnia 2017 r., sygn. III C 671/17

1.

oddala apelację;

2.

zasądza od Wyższej Szkoły (...) i Amerykanistyki w W. na rzecz M. U. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.