Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2586082

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 12 września 2018 r.
III Ca 670/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia S.O. Krzysztof Kacprzak.

Sędziowie S.O. Jacek Kępa., S.R. Joanna Szczygielska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 12 września 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku A. K., D. K.,

C. N., M. N., K. N., i (...) Sp. z o.o. w Ł. z udziałem Miasta Ł. o zasiedzenie na skutek apelacji wnioskodawców od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 28 grudnia 2017 r., sygn. akt II Ns 419/16 postanawia:

oddalić apelację.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.