Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2586086

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 12 lipca 2018 r.
III Ca 545/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak.

Sędziowie SO: Wojciech Borten, Sławomir Zieliński.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2018 r. w Łodzi sprawy z powództwa Z. T. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2017 r. sygn. akt I C 261/15 oddala apelację;

zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Z. T. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.