Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2566205

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 19 lipca 2018 r.
III Ca 384/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Sławomir Zieliński.

Sędziowie SO: Bogdan Jachowicz., Grażyna Młynarska-Wróblewska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa P. L. przeciwko Gminie Ł. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 5 października 2017 r. sygn. akt III C 66/14

I.

zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.

"oddala powództwo w całości;

2.

szczegółowe wyliczenie kosztów postępowania pozostawia referendarzowi sądowemu przy zastosowaniu zasady odpowiedzialności za wynik procesu i przyjęciu, że powód przegrał sprawę w całości";

II.

zasądza od P. L. na rzecz Gminy Ł. kwotę 3.800 (trzy tysiące osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.