Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721135

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 12 czerwca 2019 r.
III Ca 317/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Jachowicz.

Sędziowie SO: Bożena Rządzińska, Jacek Świerczyński.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa C. N. przeciwko Z. S. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2018 r., sygn. akt III C 59/15

I. oddala apelację;

II. przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Ł. w Ł. na rzecz adwokata M. S. kwotę (...) (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej powódce z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.