Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2544188

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 16 maja 2018 r.
III Ca 264/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak.

Sędziowie SO: Katarzyna Kamińska-Krawczyk, Jacek Świerczyński.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi - III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa D. S. przeciwko M. S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 11 grudnia 2017 r., sygn. akt I C 10/17

1.

oddala apelację;

2.

zasądza od M. S. na rzecz D. S. kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.