Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2702573

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 12 marca 2019 r.
III Ca 1983/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak.

Sędziowie SO: Renata Jagura, Radosław Olewczyński (ref.).

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 marca 2019 r. w Łodzi sprawy z wniosku (...) Spółki Akcyjnej w B. z udziałem Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. (...) w Z. o dokonanie w dziale III księgi wieczystej (...) wpisu służebności przesyłu na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 18 czerwca 2018 r., Dz Kw 16196/17 postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu w Zgierzu do ponownego rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.