Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721143

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 12 czerwca 2019 r.
III Ca 19/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak.

Sędziowie SO: Bożena Rządzińska, Bogdan Jachowicz.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa C. P. przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą we W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt I C 1101 /18

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a) punkty 2. (drugi) i 3. (trzeci) oznacza jako punkt 2. (drugi) o treści: "2. nie obciąża powoda kosztami procesu",

b) punkt 4. (czwarty) oznacza jako punkt 3. (trzeci).;

II. oddala apelację w pozostałej części;

III. nie obciąża powoda kosztami postępowania apelacyjnego;

IV. przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz adwokat M. O. kwotę 2 214 (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.