Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2544207

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
III Ca 177/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa.

Sędziowie: SO Jacek Świerczyński., SR Artur Wewióra.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko Skarbowi Państwa - Naczelnikowi Trzeciego Urzędu Skarbowego (...) o zapłatę i zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi z dnia 7 listopada 2017 r. sygn. akt II 1 C 44/17 uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu dla Łodzi - Widzewa w Łodzi do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.