Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2544205

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 17 kwietnia 2018 r.
III Ca 174/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak.

Sędziowie SO: Sławomir Zieliński, Wojciech Borten.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt I C 479/16 oddala apelację.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.