Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2666039

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 23 stycznia 2019 r.
III Ca 1532/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Zofia Szcześniewicz.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2019 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. w G. przeciwko K. N. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 24 stycznia 2018 r., sygn. XVIII C 3667/17

1. oddala apelację;

2. zasądza od K. N. na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. w G. kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postepowaniu apelacyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.