Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2605168

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 23 października 2018 r.
III Ca 1492/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Renata Jagura.

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz, SR Małgorzata Sosińska-Halbina.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 23 października 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Miasta Ł. przeciwko U. W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt II C 1346/14

1.

oddala apelację;

2.

przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na rzecz rady prawnego M. J. kwotę 1.476,00 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanej z urzędu w postępowaniu apelacyjnym;

3.

nie obciąża pozwanej obowiązkiem zwrotu na rzecz powoda kosztów postępowania apelacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.