Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2666005

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2018 r.
III Ca 1403/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Zofia Szcześniewicz.

Sędziowie: SO Grażyna Młynarska-Wróblewska, SR Ewa Guczyńska-Miśkiewicz.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa C. O. przeciwko F. G. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 10 kwietnia 2018 r. sygn. akt I C 1319/16

1. oddala apelację;

2. zasądza od C. O. na rzecz F. G. kwotę 1.476 (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej F. G. w postępowaniu apelacyjnym przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu adwokata M. W. - likwidatora kancelarii (...).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.