III Ca 1172/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2627900

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 6 grudnia 2018 r. III Ca 1172/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Andrzej Dyrda.

Sentencja

Sąd Okręgowy w (...) III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2018 r. w (...) na rozprawie sprawy z powództwa T. R. przeciwko E. G. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w (...) z dnia 20 lutego 2018 r., sygn. akt II C 656/17

1. oddala apelację;

2. zasądza od pozwanej na rzecz powódki 135 zł (sto trzydzieści pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.