Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2603177

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 3 października 2018 r.
III Ca 1004/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 3 października 2018 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Prometeusz Finanse spółki z z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko A. Z. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 11 grudnia 2017 r. sygn. akt XVIII C 5081/16 postanawia:

odroczyć posiedzenie do dnia 15 października 2018 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.