III AUz 104/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2566759

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 maja 2018 r. III AUz 104/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Iwona Krzeczowska-Lasoń (spr.).

Sędziowie SA: Bożena Grubba, Maciej Piankowski.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Gdańsku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2018 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. o wymiar składek w stosunku do D. Z., J. W. na skutek zażalenia (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 stycznia 2018 r., sygn. akt VII U 3501/17 postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie pozostawiając Sądowi Okręgowemu w Gdańsku orzeczenie o kosztach postępowania zażaleniowego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2018 r., sygn. akt VII U 3501/17 Sąd Okręgowy w G. VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na mocy art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. zawiesił postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie VII U 3046/17 Sądu Okręgowego w Gdańsku.

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, iż w sprawie VII U 3046/17 prowadzone są czynności procesowe, przedmiot obu postępowań jest tożsamy i niewątpliwie rozstrzygnięcie sprawy, której wcześniej nadano bieg, może mieć wpływ na rozstrzygnięcie w niniejszym postępowaniu. Dotyczy to zarówno ustaleń faktycznych, jak również oceny prawnej. W sprawie VII U 3046/17 został wyznaczony kolejny termin rozprawy na dzień 17 kwietnia 2018 r., materiał dowodowy wydaje się być zgromadzony, sprawa dojrzała do wyrokowania. Mając na uwadze wzgląd na społeczne koszty procesu, w ocenie Sądu I instancji, uzasadnione jest zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie, mając na uwadze względy ekonomii procesowej.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiodła (...) Sp. z o.o., zaskarżając je w całość i zarzucając naruszenie:

1.

art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. poprzez uznanie, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania, mimo braku podstaw ku temu;

2.

art. 233 § 1 k.p.c. poprzez wyrażenie oceny co do wiarygodności i mocy dowodów w innej sprawie, przed ich zgromadzeniem przez Sąd orzekający w innym składzie sędziowskim;

3.

art. 235 § 1 k.p.c. poprzez naruszenie zasady bezpośredniości polegające na uznaniu, iż dowody przeprowadzone w innej sprawie cywilnej mogą być bez ich przeprowadzenia przed Sądem w danej sprawie włączone do materiału dowodowego celem ustalenia okoliczności faktycznej tej sprawy i wydania rozstrzygnięcia.

Mając na uwadze wskazane zarzuty skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i nadanie sprawie dalszego biegu oraz o zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skarżąca podniosła, że wynik niniejszej sprawy nie zależy od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie o sygnaturze akt VII U 3046/17 prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Sprawa o sygnaturze akt VII U 3046/17, jakkolwiek tocząca się na wniosek wnioskodawcy, dotyczy innych zainteresowanych i okoliczności faktyczne tej sprawy - jakie czynności w ramach umów zlecenia zainteresowani w tamtej sprawie wykonywali - nie mają żadnego znaczenia dla ustalenia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, która dotyczy innych zainteresowanych. Świadkowie oraz strona postępowania zeznają na okoliczności różne w odniesieniu do każdej z tych spraw, dotyczące poszczególnych zainteresowanych. Względy ekonomiki procesowej nie mogą prowadzić do naruszenia zasad postępowania i uniemożliwienia wnioskodawcy obrony swoich praw, w szczególności iż w celu minimalizowania społecznych kosztów procesu istnieje możliwość połączenia spraw do wspólnego rozpoznania lub wspólnego przeprowadzenia dowodu.

Zdaniem spółki, działanie Sądu I instancji narusza zasadę bezpośredniości w gromadzeniu materiału dowodowego. Ponadto, zawarta w uzasadnieniu skarżonego postanowienia ocena Sądu I instancji w odniesieniu do dowodów zgromadzonych w innej sprawie, przed ich pełnym zgromadzeniem, narusza przepisy postępowania w zakresie oceny dowodów jedynie przez Sąd orzekający w danej sprawie oraz nie wcześniej niż po zgromadzeniu całego materiału dowodowego w danej sprawie.

Skarżąca podniosła także, iż względy celowościowe nie uzasadniają zawieszenia postępowania w sprawie do czasu zakończenia postępowania w innej sprawie, gdyż Sąd może samodzielnie dokonywać ustaleń niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. Zawieszenie postępowania w sprawie mogło zatem nastąpić tylko na podstawie art. 178 k.p.c., czyli tylko w okolicznościach zgody stron na takie zawieszenie. W przedmiotowej sprawie zaś takiego wniosku nie było.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie spółki zasługiwało na uwzględnienie w sposób skutkujący uchyleniem zaskarżonego postanowienia.

Zgodnie z przepisem art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. Przesłankę zawieszenia postępowania na podstawie przytoczonego przepisu stanowi zależność rozstrzygnięcia sprawy od wyniku innego postępowania cywilnego.

Zależność ta musi być tego rodzaju, że orzeczenie, które ma zapaść w innym postępowaniu cywilnym, będzie prejudykatem, czyli podstawą rozstrzygnięcia sprawy, w której ma być zawieszone postępowanie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2005 r., V CK 407/05, Lex nr 462935).

Wynik jednej z wielu spraw opartych na podobnym czy nawet takim samym stanie faktycznym, toczących się równocześnie w danym sądzie, nie stanowi prejudycjalności dla pozostałych spraw. Należy bowiem zauważyć, że przepis art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. znajduje zastosowanie, gdy wynik jednego postępowania cywilnego zależy od wyniku innego postępowania cywilnego, gdyż przedmiot postępowania prejudycjalnego stanowi element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu cywilnym. Oznacza to, że nie jest możliwe rozstrzygnięcie sprawy w toczącym się postępowaniu cywilnym bez wcześniejszego rozstrzygnięcia kwestii prejudycjalnych (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2006 r., III APz 11/06, Lex nr 21709).

W niniejszej sprawie o zawieszeniu zdecydował wzgląd na zasadę ekonomii procesowej oraz podobieństwo okoliczności faktycznych. Wzgląd ten mógł uzasadniać połączenie obu spraw (art. 219 k.p.c.), nie dawał natomiast podstawy do zawieszenia postępowania w jednej z nich do czasu rozstrzygnięcia drugiej. Związek między obu sprawami nie jest bowiem związkiem prejudycjalnym. Względy celowościowe nie uzasadniają zawieszenia postępowania w sprawie do czasu zakończenia postępowania w innej sprawie, gdyż Sąd może samodzielnie dokonywać ustaleń niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.

Skarżąca spółka trafnie podniosła, że zawieszenie postępowania w sprawie mogło nastąpić tylko na podstawie art. 178 k.p.c., czyli w przypadku zgodnego wniosku stron o takie zawieszenie. W rozpatrywanej sprawie takiego wniosku jednak nie złożono.

Z powyższych względów Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł, jak w sentencji.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego pozostawiono Sądowi Okręgowemu stosownie do art. 108 § 2 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.