III AUa 92/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2546200

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2018 r. III AUa 92/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Dorota Elżbieta Zarzecka (spr.).

Sędziowie: SA Alicja Sołowińska, SO del. Tomasz Madej.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na rozprawie 10 kwietnia 2018 r. w B. sprawy z odwołania (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. oraz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. przy udziale zainteresowanego E. T. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. o wysokość podstawy wymiaru składek na skutek apelacji (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 14 grudnia 2017 r. sygn. akt V U 567/17 postanawia:

I.

umorzyć postępowanie apelacyjne;

II.

zasądzić od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z 14 grudnia 2017 r. oddalił odwołania (...) sp. z o.o. w B. i (...) sp. z o.o. w B. od decyzji (...) Oddział w B. z 27 kwietnia 2017 r. określającej podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne E. T. jako osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika (...) i od decyzji z 5 lipca 2017 r., w której organ rentowy ustalił podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne E. T. z tytułu umowy o pracę zawartej z (...) sp. z o.o. Ponadto Sąd Okręgowy zasądził od (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. na rzecz ZUS po 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Apelację od powyższego wyroku w części dotyczącej oddalenia decyzji z 5 lipca 2017 r. wniosła (...) sp. z o.o. Skarżąca spółka podniosła zarzuty naruszenia zarówno prawa procesowego, jak i materialnego i wniosła o uchylenie wyroku w części dotyczącej decyzji ZUS z 5 lipca 2017 r., zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania apelacyjnego oraz o zawieszenie postępowania z uwagi na sprawę toczącą się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W odpowiedzi na apelację organ rentowy wniósł o jej oddalenie oraz zasądzenie od odwołującej spółki na rzez ZUS kosztów postępowania.

W piśmie z dnia 9 kwietnia 2018 r. (...) sp. z o.o. cofnęła apelację.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Postępowanie apelacyjne podlega umorzeniu. Zgodnie bowiem z treścią art. 391 § 2 zd. 1 k.p.c., w razie cofnięcia apelacji sąd drugiej instancji umarza postępowanie apelacyjne i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu.

Cofnięcie apelacji jest jedną z czynności dyspozytywnych stron, których kontrola przez sąd orzekający jest ograniczona. W postępowaniu cywilnym, co do dokonania cofnięcia apelacji przez stronę dominuje pogląd, iż czynność taka zasadniczo w ogóle nie podlega kontroli sądu (por. uchwałę Sądu Najwyższego z 29 maja 2000 r. III CZP 6/00). Zasada ta doznaje jednak ograniczeń w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których cofnięcie apelacji nie skutkuje automatycznie umorzeniem postępowania odwoławczego, albowiem ustawodawca w tego typu sprawach nałożył na sąd odwoławczy obowiązek rozważenia czy cofnięcie środka odwoławczego nie narusza słusznego interesu ubezpieczonego (art. 469 k.p.c.). Przyjmuje się, iż przepis ten ma zastosowanie niezależnie od tego, która strona dokonuje cofnięcia apelacji (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2000 r. I PKN 808/00, OSNP 2002/16/382).

Zaskarżona decyzja ZUS z 5 lipca 2017 r., wyznaczająca przedmiot niniejszej sprawy, dotyczyła ustalenia podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne E. T. z tytułu pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę zawartej z (...) sp. z o.o. oraz umowy zlecenia zawartej z inną spółką, (...) sp. z o.o., w ramach której ubezpieczony również świadczył pracę na rzecz swojego pracodawcy. Decyzja ta skutkowała włączeniem do podstawy wymiaru składek ubezpieczonego kwot wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu umowy zlecenia (art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych), czego płatnik pierwotnie nie uwzględniał. Sprawa te jest jedną z kilkudziesięciu spraw o tożsamym stanie faktycznym, dotyczących ubezpieczonych którzy wykonywali na rzecz swojego pracodawcy - (...) sp. z o.o. pracę na podstawie umów zlecenia zawartych z innym podmiotem. W dotychczas rozpoznanych przez Sąd Apelacyjny sprawach (np. sygn. akt: III AUa 47/18, III AUa 44/18, III AUa 43/18, III AUa 42/18, III AUa 856/17) apelacje płatnika zostały oddalone i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Sądu w zakresie zarzutów zawartych w tych apelacjach (o tożsamej treści), płatnik uznał za konieczne cofnięcie apelacji w sprawie niniejszej. W ocenie Sądu Apelacyjnego w tych okolicznościach cofnięcie apelacji przez (...) sp. z o.o. nie narusza słusznego interesu ubezpieczonego w rozumieniu art. 469 k.p.c.

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny na mocy art. 391 § 2 zd. 1 k.p.c. umorzył postępowanie apelacyjne - punkt I sentencji postanowienia.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 102 k.p.c., zgodnie z którym w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Cofający apelację jest stroną, która przegrała spór w sprawie. Sąd miał na uwadze, że cofnięcie apelacji nastąpiło co prawda dzień przed rozprawą, jednak rozprawa odbyła się i stawił się na niej pełnomocnik organu rentowego, który złożył wniosek o zasądzenie kosztów. Sąd miał również na uwadze to, że sprawa niniejsza jest jedną z kilkudziesięciu spraw tego samego rodzaju, toczących się z odwołań spółki (...) od decyzji ZUS i pisma procesowe, w tym zarówno apelacje jak i odpowiedzi na apelacje w tych sprawach są tożsame. W związku z tym, skoro nakład pracy pełnomocnika organu rentowego nie zwiększył się znacznie z uwagi na ilość tych spraw, to Sąd zasądzając od spółki (...) na rzecz ZUS zwrot kosztów zastępstwa procesowego w II instancji uznał za zasadne zastosowanie minimalnej stawki wynagrodzenia radcy prawnego określonej w § 9 ust. 2 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804 z zm.) - punkt II sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.