III APo 5/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2668122

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 października 2018 r. III APo 5/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SA Urszula Iwanowska (sprawozdawca).

Sędziowie SA: Beata Górska, Romana Mrotek.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 30 października 2018 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy obwinionego R. B. przy udziale Rzecznika Dyscyplinarnego w S. w dziedzinie geodezji i kartografii na skutek odwołania obwinionego od orzeczenia z dnia 20 czerwca 2018 r. Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej działającej przy Geodecie Głównym Kraju, sygn. akt OKD-5.06/18, postanawia: oddalić odwołanie.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 1 grudnia 2016 r. Rzecznik Dyscyplinarny w S. w dziedzinie geodezji i kartografii wystąpił do Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w S. w dziedzinie geodezji i kartografii o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej i ukaranie geodety R. B. obwinionego z art. 46 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629; powoływana dalej jako: pgik).

Orzeczeniem z dnia 20 czerwca 2018 r. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działająca przy Głównym Geodecie Kraju na podstawie art. 43 ustawy - Kodeks postępowania karnego w związku z art. 46w pgik postanowiła przekazać sprawę z wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego w S. z dnia 1 grudnia 2016 r. o ukaranie R. B. (sygn. akt Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w S. GK-KD.101.2.4.2016) Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej Województwa (...) do orzekania o odpowiedzialności osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna wskazała, że Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna w S. wyłączyła od udziału w sprawie z wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego w S. z dnia 1 grudnia 2016 r. postanowieniem z dnia 2 maja 2018 r.:

- S. L.

- M. K. postanowieniem z dnia 8 maja 2018 r.

- W. P. i postanowieniem z dnia 14 maja 2018 r.

- K. W.

Pismem z dnia 16 maja 2018 r. z wnioskiem o wyłączenie od udziału w sprawie z wyżej wskazanego wniosku wystąpiła również A. M. Wyłączenie czterech członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w S. od udziału w wyżej wskazanej sprawie spowodowało, że pozostało troje niewyłączonych od udziału w sprawie członków tej Komisji, w tym A. M. Skutkiem powyższego, wobec wymogu trzyosobowego składu komisji (art. 46j pgik) oraz zakazu wynikającego z art. 42 ust. 4 ustawy - Kodeks postępowania karnego właściwą w kwestii wyłączenia A. M. stała się Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, która orzeczeniem z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn. akt: OKD-5.06/18 wyłączyła A. M. jako członka Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w S. od udziału w sprawie z wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego w S. z 1 grudnia 2016 r. o ukaranie R. B. (sygn. akt Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w S. GK-KD.101.2.4.2016).

Skutkiem wyłączenia A. M. rozpoznanie sprawy z wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego w S. z dnia 1 grudnia 2016 r. o ukaranie R. B. przez Wojewódzką Komisję Dyscyplinarną w S. stało się niemożliwe.

Wobec powyższego, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna obowiązana była przekazać sprawę innej wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna zdecydowała o przekazaniu sprawy do rozpoznania Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej Województwa (...) do orzekania o odpowiedzialności osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Z powyższym orzeczeniem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej działającej przy Głównym Geodecie Kraju nie zgodził się obwiniony R. B., który w złożonym odwołaniu zarzucił, że Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, w zaskarżonym orzeczeniu wyszła poza zakres swoich uprawnień, wybiórczo stosując przepisy prawa i nie biorąc pod uwagę wcześniejszych stanowisk (zarówno swojego jak i Głównego Geodety Kraju), nadto nie uwzględniła braku możliwości uczestniczenia obwinionego na każdym etapie postępowania, odmawiając mu również możliwości korzystania z przysługujących praw do odwołania od orzeczenia.

W uzasadnieniu skarżący między podniósł, że mając na uwadze treść art. 46w pgik, nie daje ona możliwości zastosowania art. 43 k.p.k., bowiem tryb wyboru innego członka komisji dyscyplinarnej jest uregulowany w art. 46k ust. 2 pgik. Zdaniem skarżącego właściwość wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej jest określona w art. 46g ust. 3 pgik i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna nie posiada uprawnień do wyznaczania innej wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej.

W ocenie skarżącego Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, swym orzeczeniem i zastosowaną nieformalną procedurą, ingeruje i w swoisty sposób "naprawia" wadliwy wybór członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, dokonanej przez wojewodę - niezgodnie z art. 46h pgik. Według obwinionego niemożność funkcjonowania wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej jest problemem wojewody, powstałym z niewłaściwego doboru członków komisji dyscyplinarnej.

Dalej skarżący zarzucił, że Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna nie jest konsekwentna w swoich działaniach, a zapisy Kodeksu postępowania karnego stosuje wybiórczo. W orzeczeniu skarżący nie został pouczony o przysługujących mu prawach - art. 100 § 8 k.p.k. Ponadto orzeczenie nie bierze pod uwagę całokształtu okoliczności, o których mowa w art. 92 k.p.k. Nie wzięto pod uwagę wcześniejszych wniosków i skarg obwinionego, składanych zarówno do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, jak i do Głównego Geodety Kraju - stanowiska tych organów, wówczas były skrajnie różne, od obecnego orzeczenia. Z orzeczenia nie wynika, czy wyznaczenie innej komisji dyscyplinarnej następuje z inicjatywy Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, czy na wniosek i czyj wniosek, a skarżący jako strona nie miał żadnej wiedzy na ten temat, ani o wcześniej toczących się postępowaniach związanych z wyłanianiem członków komisji dyscyplinarnej, lub o wyłączeniach członków komisji.

Ponadto zdaniem skarżącego Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ma pełną świadomość, że uczestniczy w hucpie, wszczętej przez (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, wraz ze Starostą (...). Nie mogąc znaleźć osób chętnych do uczestniczenia w tej bezczelnej prowokacji. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna podejmuje się roli poszukiwacza osób skłonnych do jej kontynuacji.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny rozważył, co następuje:

Odwołanie należało uznać za nieuzasadnione.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (zgodnie z art. 46p pgik) niniejszą sprawę należało rozpoznać stosując odpowiednio przepisy regulujące postępowanie zażaleniowe, bowiem w sprawie - na aktualnym etapie postępowania - mamy do czynienia z oceną procedury regulującej postepowanie przed Komisją Dyscyplinarną. Bezspornie zaskarżone orzeczenie nie kończy postępowania w sprawie (nie jest merytorycznym orzeczeniem), a jedynie wskazuję, która Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna jest właściwa do rozpoznania sprawy czyli wydania orzeczenia merytorycznego.

Mając powyższe na uwadze, sąd odwoławczy uwzględnił, że w sprawach dyscyplinarnych dotyczących geodetów orzekają w pierwszej instancji wojewódzkie komisje dyscyplinarne, a w drugiej instancji - Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działająca przy Głównym Geodecie Kraju (art. 46g ust. 1 i 2 pgik). Przy czym zasadą jest, że komisją dyscyplinarną właściwą do rozpoznania sprawy jest wojewódzka komisja dyscyplinarna, na której obszarze działania popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną (art. 46g ust. 3). Natomiast członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (art. 46h ust. 1). Wojewódzkie komisje dyscyplinarne oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, zwane dalej "komisjami dyscyplinarnymi", orzekają w składach trzyosobowych, wyznaczonych przez przewodniczącego odpowiedniej komisji dyscyplinarnej (art. 46j ust. 1).

W przypadku wyłączenia członka wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej albo Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej od udziału w sprawie odpowiednio przewodniczący wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej albo przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej wyznacza innego członka komisji dyscyplinarnej do udziału w sprawie (art. 46k ust. 2). Do postępowań przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, z późn. zm.); nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu społecznym, o postępowaniu przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze pieniężnej (art. 46w). Od orzeczeń Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej stronom służy odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.) o apelacji (art. 46p ust. 1).

Sąd Apelacyjny przytoczył treść powyższych przepisów pgik, bowiem wskazuje ona na prawidłowość zaskarżonego orzeczenia.

Skoro członkowie wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej są powoływani raz na cztery lata, a w niniejszej sprawie na skutek wniosków o wyłącznie od jej rozpoznania zostali wyłączni prawie wszyscy członkowie Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej (...) Urzędu Wojewódzkiego w S. (poza dwoma osobami), to w sprawie brak we właściwej wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej składu osobowego do rozpoznania wniosku o ukaranie obwinionego. W tej sytuacji zasadnym było przekazanie sprawy przez Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną do rozpoznania Wojewódzkiej Komisji dyscyplinarnej przy (...) Urzędzie Wojewódzkiemu, skoro jest to najbliższa Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna wobec obszaru działania, na którym popełniono czyny uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną. Nie można także pominąć tej okoliczności, że wyznaczona Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna jest najbliższa miejsca zamieszkania obwinionego co nie jest obojętne dla sprawy, skoro skarżący podnosi, że jego prawa są ograniczane, a także zgłasza zarzuty do działalności Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej (...) Urzędu Wojewódzkiego w S.

Wbrew zarzutom obwinionego w niniejszej sprawie prawidłowo Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna zastosował art. 46w pgik w związku art. 43 k.p.k., który stanowi, że jeżeli z powodu wyłączenia sędziów rozpoznanie sprawy w danym sądzie jest niemożliwe, sąd wyższego rzędu przekazuje sprawę innemu sądowi równorzędnemu.

Skoro Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna jest organem odwoławczym - drugiej instancji, to uprawniona jest do wyznaczenia innej Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej do rozpoznania sprawy wówczas, gdy właściwa Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna nie może tego dokonać.

Uwzględniając powyższe rozważania Sąd Apelacyjny uznał odwołanie R. B. za nieuzasadnione i dlatego na podstawie art. 46p pgik w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i w związku z art. 385 k.p.c. oddalił je w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.