II W 155/21 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3157498

Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 25 marca 2021 r. II W 155/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Monika Zmysłowska-Sołowiej.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym,

sprawy z oskarżenia Komendy Powiatowej Policji w L. przeciwko P. B. s. T. i A. zd. N. urodzonemu (...) w L. obwinionego o to, że:

1. W dniu 18 lutego 2021 r. około godziny 10.50 w L. ul. (...) budynek Komendy Powiatowej Policji w L. Biuro Obsługi Interesanta na urządzeniu przeciwpożarowym umieścił ogłoszenie naklejkę bez zgody zarządzającego czyniąc tym szkodę na rzecz zarządcy obiektu Komendanta Powiatowego Policji w L. tj. o czyn z art. 63a k.w.

2. W dniu 18 lutego 2021 r. około godziny 13.50 w L. ul. (...) budynek Komendy Powiatowej Policji w L. Biuro Obsługi Interesanta nie dopełnił obowiązku zakrywania ust. i nosa w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj. o czyn z art. 116 § 1a k.w. w zw. z RRM z dnia 21 grudnia 2020 r. z późn. zm.;

3. W miejscu i czasie jak wyżej budynek Komendy Powiatowej Policji w L. Biuro Obsługi Interesanta poprzez krzyki oraz używanie urządzenia nagłaśniającego w postaci megafonu zakłócił spokój i porządek publiczny Komendy Powiatowej Policji w L. tj. o czyn z art. 51 § 1k.w.

4. W dniu 25 listopada 2020 r. około godziny 10.55-11.30 w msc. L. przy ul. (...) przez Piłsudskiego 41 poprzez używanie megafonu nawoływał społeczeństwo do uczestnictwa w nielegalnym zgromadzeniu w dniu 28 listopada 2020 r. o godz. 13.00 w msc. S. na granicy (...) tj. o czyn z art. 52a k.w.

5. W dniu 18 lutego 2021 r. około godziny 13.50 w L. ul. (...) budynek Komendy Powiatowej Policji w L. Biuro Obsługi Interesanta nie dopełnił obowiązku przestrzegania nadzoru dotyczącego obowiązku zakrywania ust. i nosa w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj. o czyn z art. 116 § 1a k.w. w zw. z RRM z dnia 21 grudnia 2020 r. z późniejszymi zamianami

6. W miejscu i czasie jak wyżej budynek Komendy Powiatowej Policji w L. Biuro Obsługi Interesanta poprzez krzyki i używanie urządzenia nagłaśniającego w postaci megafonu zakłócił spokój i porządek publiczny Komendy Powiatowej Policji w L. tj. o czyn z art. 51 § 1k.w.

7. W dniu 3 lutego 2021 r. w godz. 13.45-16.20 w msc. L. przy ul. (...) w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie oraz w msc. L. przy ul. (...) w budynku KPP L. nie przestrzegał ograniczeń, zakazów, nakazów w czasie ogłoszonej w Polsce epidemii koronawirusa (Covid-19) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (z późniejszymi zmianami z dnia 14 stycznia 2021 r. i 29.01.2021w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii poprzez nie zakrycie przy pomocy odzieży lub części odzieży lub części odzieży jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 235, 362) ust. i nosa oraz stał w odległości mniejszej niż 1,5 m od innych osób tj. za wykroczenie z art. 116 § 1a k.w. w zw. 27 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu epidemii w zw. z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacji kryzysowej związanej z wystąpieniem C.-19

8. W dniu 18 stycznia 2021 r. około godziny 12;00 w L. przy ulicy (...) w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie nie dopełnił obowiązku przestrzegania nakazu dotyczącego obowiązku zakrywania ust. i nosa w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj. o czyn z art. 116 § 1a k.w. w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21 grudnia 2020 r. z późn. zm.

9. W dniu 18 lutego 2021 r. około godziny 13;50 w L. ul. (...) budynek Komendy Powiatowej Policji w L. Biuro Obsługi Interesanta działając umyślnie poprzez głośne wypowiadanie się bardzo bliskie zbliżanie z urządzeniem rejestrującym obraz i dźwięk do twarzy interweniującego policjanta, niewykonywanie poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy policji utrudniał przeprowadzenie czynności służbowych tj. o czyn z art. 65a k.w.

10. W miejscu i czasie jak wyżej wbrew obowiązkowi nie udzielił organowi upoważnionemu z mocy ustawy do legitymowania danych własnej tożsamości tj. o czyn z art. 65 § 2k.w.

11. W miejscu i czasie jak wyżej używał słów nieprzyzwoitych tj. o czyn z art. 141 k.w.

12. W dniu 18 lutego 2021 r. około godz. 08.45 w L. ul. (...) budynek Komendy Powiatowej Policji w L. Biuro Obsługi Interesanta poprzez używanie urządzenia nagłaśniającego w postaci megafonu zakłócał spokój i porządek publiczny Komendy Powiatowej Policji w L. tj. o czyn z art. 51 § 1k.w.

13. W dniu 18 lutego 2021 r. około 13.50 w L. ul. (...) budynek Komendy Powiatowej Policji w L. Biuro Obsługi Interesanta nie dopełnił obowiązku przestrzegania nakazu dotyczącego obowiązku zakrywania ust. i nosa w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi tj. o czyn z art. 116 § 1a k.w. w zw. z art. RRM z dnia 21.12.20210 r. z późn. zm.

Tj. o czyn z art. 116 § a k.w.

14. W dniu 18 lutego 2021 r. około godziny 15.10 w L. ul (...) teren przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w L. poprzez rozrzucenie papierów dopuścił do zaśmiecenia miejsca dostępnego dla publiczności tj. o czyn z art. 145 k.w.

15. W nieustalonym miejscu w okresie od dnia 2 września 2020 r. do dnia 24 września 2020 r. przeprowadził publicznie zbiórkę ofiar na uiszczenie grzywny sądowej na rzecz pani K. M. tj. o czyn z art. 57 § 1k.w. przyjął, że na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości na mocy art. 93 k.p.s.w. orzeka:

1. Obwinionego P. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu w pkt 1-15 wniosku czynów i za to na podstawie z art. 57 § 1 k.w. w zw. z art. 9 § 2k.w. skazuje go i wymierza karę grzywny w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych;

2. Na podstawie art. 119 § 1 kpsw obciążyć obwinionego P. B. zryczałtowanymi kosztami postępowania w wysokości 180 (stu osiemdziesięciu) złotych w tym 150 złotych tytułem opłaty.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.