Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2510231

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 19 czerwca 2018 r.
II UK 347/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jolanta Frańczak.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku B. C., A. S., C. C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o odpowiedzialność członka zarządu z tytułu nieopłaconych składek, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 19 czerwca 2018 r.,

skargi kasacyjnej wnioskodawców od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. akt III AUa 1664/14, III AUz../16

przyjmuje skargi kasacyjne do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.