II UK 325/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3120248

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2020 r. II UK 325/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Rączka.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku L. G. O., E. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Bydgoszczy o podleganie ubezpieczeniom,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 18 czerwca 2020 r.,

skargi kasacyjnej wnioskodawczyni L. G. O. od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 26 lutego 2019 r., sygn. akt III AUa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.