Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2692805

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 9 lipca 2019 r.
II UK 314/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Bohdan Bieniek.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku B. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w P. o ubezpieczenie społeczne,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 9 lipca 2019 r.,

skargi kasacyjnej wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt III AUa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.