II UK 212/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2549355

Zarządzenie Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2018 r. II UK 212/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku A. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T. przy udziale zainteresowanych: Z. W. i M. W. o wysokość renty rodzinnej,

na podstawie art. 3986 § 3 k.p.c. zwraca skargę kasacyjną wraz z aktami sprawy Sądowi Apelacyjnemu w (...) celem wezwania pełnomocnika wnioskodawczyni o uzupełnienie skargi kasacyjnej przez dołączenie uzasadnienia wniosku o jej przyjęcie do rozpoznania nawiązującego do przesłanek określonych w art. 3989 § 1 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.