Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2671583

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 22 maja 2019 r.
II UK 179/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Andrzej Wróbel.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Z. T. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. o rentę z tytułu niezdolności do pracy,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 22 maja 2019 r.,

skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 13 lutego 2018 r., sygn. akt III AUa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.