II SPP/Po 151/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2714552

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2019 r. II SPP/Po 151/19

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 27 sierpnia 2019 r. Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Robert Talaga po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi J. K. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odmówić przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 1 lipca 2019 r. J.K. przesłał do Sądu wypełniony na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Natomiast pismem z dnia 1 lipca 2019 r. J. K. rozszerzył swoje żądanie i przesłał do Sądu wypełniony na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

Z informacji zawartych we wnioskach wynika, że J. K. prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną, z którą posiada rozdzielność majątkową. Wnioskodawca oświadczył, że nie posiada żadnych oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych i w gotówce, papierów wartościowych i innych praw majątkowych (udziałów, polis inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych), a także żadnych przedmiotów o wartości przekraczającej 5.000,00 zł. Jednocześnie zadeklarował, że nie uzyskuje żadnego dochodu, gdyż jest długotrwale bezrobotny i nie ma prawa do zasiłku. Natomiast żona wnioskodawcy jest zatrudniona na umowę o pracę, ale wnioskodawca nie wie jakie są jej pobory.

Zarządzeniem z dnia 29 lipca 2019 r. wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy w terminie 7 dni, pod rygorem rozpoznania wniosku na podstawie dotychczas złożonych informacji.

Pismo z powyższym wezwaniem zostało doręczone skarżącemu w dniu 5 sierpnia 2019 r. W terminie otwartym do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy J. K. nie uzupełnił wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Prawo pomocy może być przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym, gdy nie jest ona w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania w myśl art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. t.j. z 2018 r., poz. 1302), dalej jako "p.p.s.a.".

Przedłożony w sprawie wniosek o przyznanie prawa pomocy nie pozwalał na ocenę rzeczywistej sytuacji majątkowej wnioskodawcy. Z tego względu został on wezwany do uzupełnienia informacji dotyczących jego sytuacji. Przedmiotowy wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został jednak uzupełniony zgodnie z przesłanym wezwaniem. W szczególności wnioskodawca nie ujawnił kosztów miesięcznego utrzymania z rozbiciem na poszczególne wydatki, nie wyjaśnił czy pozostaje z żoną w separacji sądowej i nie ujawnił jej dochodów, ani nie przesłał kserokopii rocznego zeznania podatkowego żony za 2018 rok. Wnioskodawca nie udokumentował również deklarowanej rozdzielności majątkowej małżeńskiej oraz podziału majątku między małżonkami. Taka sytuacja uniemożliwiła jednoznaczną ocenę zasadności wniosku o przyznanie prawa pomocy. Tym samym nie można uznać, że złożony przez J. K. wniosek o prawo pomocy był uzasadniony.

Wobec powyższego na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.