Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3085772

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 23 stycznia 2020 r.
II SPP/Gd 7/20

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Agnieszka Dusza-Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. D. o przyznanie prawa pomocy w sprawie sygn. akt II SA/Gd 650/19 z jego skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 4 września 2019 r. nr (...) w przedmiocie potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej postanawia: przyznać skarżącemu prawo pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z 17 grudnia 2019 r. złożonym we urzędowym formularzu skarżący T. D. zwrócił się w niniejszej sprawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

W myśl art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, zwanej dalej p.p.s.a.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu następuje, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Nadmienić przy tym należy, że ustanowienie dla strony pełnomocnika z urzędu wymaga dodatkowego złożenia przez wnioskodawcę osobistego oświadczenia o niezatrudnianianiu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z ww., przy czym nie dotyczy to pełnomocnika ustanowionego na podstawie przepisów o prawie pomocy (art. 246 § 3 p.p.s.a.).

Na podstawie oświadczenia złożonego przez skarżącego w nadesłanym formularzu o jej stanie rodzinnym, majątku i dochodach oraz dokumentów przedłożonych na wezwanie referendarza sądowego ustalono, że wnioskodawca wspólne gospodarstwo domowe prowadzi z małżonką, oboje utrzymują się z emerytur w łącznej kwocie 3400 zł miesięcznie, posiadają mieszkanie o pow. 41 m2 oraz auto osobowe Opel Meriva rok prod. 2003. Do swoich stałych miesięcznych wydatków skarżący zaliczył: opłaty czynszu i media 900 zł, koszty leczenia 350 zł, pozostałe środki wydatkowane są na bieżące utrzymanie.

W tak ustalonym stanie sprawy referendarz sądowy uznał, że skarżący wykazał, że nie jest w stanie ponieść kosztów niniejszego postępowania, choćby w części i z tych względów, na podstawie przepisu art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.