Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856822

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 października 2013 r.
II SO/Wa 58/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Antoniuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku G.P. o wymierzenie Prezesowi Narodowego Banku Polskiego grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi z dnia 18 czerwca 2013 r. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę postanawia odrzucić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 3 lipca 2013 r. G.P. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wymierzenie Prezesowi Narodowego Banku Polskiego grzywny za nieprzekazanie Sądowi w ustawowym terminie skargi z dnia 18 czerwca 2013 r. na bezczynność w zakresie dostępu do informacji publicznej wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

Zgodnie zaś z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Stosownie zaś do art. 64 § 3 p.p.s.a., do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Skarżący występując o wymierzenie grzywny nie uiścił wpisu stałego od złożonego wniosku.

Wobec powyższego, zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 lipca 2013 r., sygn. akt II SO/Wa 58/13, wnioskodawca został wezwany do uiszczenia, w terminie 7 dni, wymaganego wpisu od złożonego wniosku i pouczony o skutkach jego nieuiszczenia.

Odpis zarządzenia został doręczony w dniu 16 sierpnia 2013 r. i pomimo upływu wyznaczonego terminu skarżący nie wykonał wezwania Sądu zamieszczonego w zarządzeniu i nie uiścił należnego wpisu.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 64 § 3 cyt. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek jako nieopłacony.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.