II SO/Wa 38/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2774766

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2018 r. II SO/Wa 38/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Beata Gibzińska po rozpoznaniu w dniu 10 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P.H. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi P.H. na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego postanawia przyznać P.H. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12 września 2018 r. P.H. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie dotyczącej skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

W związku z tym, że złożony formularz PPF nie zawierał własnoręcznego podpisu skarżącego, zarządzeniem z dnia 20 września 2018 r. wezwano go do jego podpisania, ewentualnie do złożenia wypełnionego i podpisanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.

Odpis powyższego wezwania doręczono skarżącemu w dniu 2 października 2018 r.

W dniu 3 października 2018 r. skarżący stawił się osobiście i podpisał wniosek o przyznanie prawa pomocy.

W uzasadnieniu wniosku wskazał, że jest osobą schorowaną, niepełnosprawną z wykształceniem zawodowym. Zaznaczył, że z uwagi na bardzo trudną sytuację życiową i finansową nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych oraz ustanowić adwokata z wyboru.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach podał, że jest samotny (nie utrzymuje kontaktu z rodzicami) oraz przebywa obecnie w Ośrodku "(...)" przy ulicy (...) w (...). Utrzymuje się z zasiłku stałego z opieki społecznej w kwocie 604 zł miesięcznie. Do zobowiązań i stałych wydatków zaliczył opłatę za pobyt w ośrodku w kwocie 400 zł. Nie posiada żadnego majątku oraz oszczędności.

Do wniosku załączył orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający uiszczanie opłaty za pobyt w Ośrodku "(...)".

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na względzie zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 244 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302); zwanej dalej p.p.s.a., prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo to może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1 i 2 p.p.s.a.).

Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Udzielenie stronie prawa pomocy jest formą dofinansowania jej z budżetu państwa i powinno sprowadzać się jedynie do przypadków, w których strona rzeczywiście nie posiada środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym i wykaże to w sposób przekonywujący. Instytucja prawa pomocy jest zatem wyjątkiem od generalnej zasady ponoszenia kosztów postępowania przez stronę i ma zastosowanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Jak wynika ze złożonego wniosku sytuacja życiowa i materialna skarżącego jest bardzo trudna. Skarżący jest osobą samotną i niepełnosprawną. Obecnie jedynym źródłem utrzymania jest zasiłek stały w kwocie 604 zł, który w całości jest przeznaczany na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Skarżący nie posiada żadnego majątku ani oszczędności.

Referendarz sądowy mając na uwadze informacje i dane wykazane w formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy uznał, że w przypadku skarżącego zachodzi ustawowa przesłanka uzasadniająca przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Stwierdzić należy, że wysokość uzyskiwanego dochodu oraz trudna sytuacja życiowa i finansowa wskazuje, że skarżący nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.