Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817761

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 września 2016 r.
II SO/Wa 146/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. S. z dnia 5 lipca 2016 r. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SO/Wa 146/15 w przedmiocie pisma A. S. z dnia 17 lutego 2015 r. postanawia na podstawie art. 20 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.): odrzucić wniosek o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.