II SO/Po 5/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2510789

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2018 r. II SO/Po 5/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w O. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego o właściwość w pomiędzy Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w O. oraz Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu według właściwości

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 7 czerwca 2018 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w (...) wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej.

W myśl art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - dalej "p.p.s.a.") sądy administracyjne rozstrzygają m.in. spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej. Jakkolwiek powołany przepis posługuje się wprawdzie ogólnym pojęciem sądów administracyjnych jako właściwych do rozstrzygania sporów kompetencyjnych, to kwestię tę precyzuje art. 15 § 1 pkt 4 i § 2 p.p.s.a. stanowiący, że spory o właściwość rozstrzyga Naczelny Sąd Administracyjny. Wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają zatem wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 13 § 1 p.p.s.a.). Do tych ostatnich należą sprawy o rozstrzygnięcie sporu o właściwość, czego domaga się wnioskodawca w niniejszej sprawie.

Z powyższych przyczyn należało przekazać wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w O. Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a. W myśl tego przepisu, jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.