Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1811117

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 października 2015 r.
II SO/Po 11/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. M. o wstrzymanie wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) lipca 2015 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji postanawia: wstrzymać wykonanie opisanej wyżej decyzji oraz poprzedzającej jej decyzji Starosty K. z dnia (...) maja 2015 r. znak (...)

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) sierpnia 2015 r. W. M. wniósł skargę na wyżej opisaną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K., utrzymującą w mocy decyzję Starosty K. z dnia (...) maja 2015 r., znak (...), którą nałożono na skarżącego obowiązek wniesienia opłaty podwyższonej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji w wysokości 80.573 zł w związku z wydobywaniem kopaliny w okresie od lipca 2012 r. do listopada 2013 r. z działki nr (...) w miejscowości G. K. Skarga została przekazana do Sądu w dniu (...) września 2015 r. i została zarejestrowana pod sygn. II SA/Po 846/15.

Pismem z dnia (...) sierpnia 2015 r., które wpłynęło do Sądu w dniu (...) sierpnia 2015 r., skarżący złożył wniosek o wstrzymanie wykonania opisanej wyżej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. oraz poprzedzającej ją decyzji Starosty K. z dnia (...) maja 2015 r. Wniosek został zarejestrowany pod syg. II SO/Po 11/15. We wniosku wskazano, że wykonanie wymienionych decyzji naraża skarżącego na poniesienie dużej szkody majątkowej i nieodwracalne skutki.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1 art. 61, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wstrzymanie wykonania aktu może dotyczyć jedynie takiego aktu, który nadaje się do wykonania i wymaga wykonania, tak więc odnosi się do sytuacji, gdy zaskarżony akt wywołuje skutki materialnoprawne.

Przyjmuje się, że niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków oznacza, że chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. W szczególności będzie to miało miejsce w takim wypadku, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony innym przedmiotem.

Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie zaistniały przesłanki z powyższego przepisu. Skarżący na podstawie zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Starosty K. z dnia (...) maja 2015 r. zobligowany jest do uiszczenia należności pieniężnej w kwocie 80.573 zł. Wprawdzie skarżący jest przedsiębiorcą, co bez wątpienia zwiększa jego możliwości finansowe, jednak z uwagi na wysokość przedmiotowej opłaty zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia mu znacznej szkody.

Wobec powyższego na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.