Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1745973

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 1 czerwca 2015 r.
II SO/Op 22/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Janowska.

Sentencja

Opole, dnia 1 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku D. W. i M. W. o wyłączenie wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, oprócz sędziego Wandy Wiatkowskiej-Ilków, od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 513/13 ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego na bezczynność Starosty Powiatu Trzebnickiego w przedmiocie wydania dokumentów na skutek zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 12 grudnia 2014 r., sygn. akt II SO/Op 22/14 o odrzuceniu zażalenia postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 czerwca 2013 r. D. W., M. W., J. W. i M. W. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2013 r., nr (...), w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego na bezczynność Starosty Powiatu Trzebnickiego w przedmiocie wydania dokumentów.

Sprawa została zarejestrowana w repertorium sądowym pod sygnaturą II SA/Wr 513/13.

Pismem z dnia 26 sierpnia 2013 r. D. W. i M. W. wnieśli o wyłączenie od orzekania w sprawie wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za wyjątkiem sędziego Wandy Wiatkowskiej-Ilków, powołując się na dobro interesu społecznego, interesu Rzeczypospolitej Polskiej i interesów materialnych wnioskodawców.

Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2014 r., sygn. akt I OW 319/13, Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu postanowieniem z dnia 21 marca 2014 r., sygn. akt II SO/Op 22/14 oddalił przedmiotowy wniosek D. W. i M. W., a ci nie godząc się z zapadłym orzeczeniem złożyli zażalenie z dnia 12 kwietnia 2014 r.

Na skutek zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu, D. W. i M. W.zostali wezwani solidarnie do uiszczenia wpisu od zażalenia w wysokości 100 zł, a także do usunięcia braków formalnych zażalenia przez doręczenie odpisu tego pisma procesowego. Wezwania zawierały pouczenie, że niezastosowanie się do ich treści w terminie 7 dni, spowoduje odrzucenie zażalenia, zostały one doręczone żalącym w dniu 7 maja 2014 r., do rąk D. W., co potwierdza adnotacja znajdująca się na pocztowych potwierdzeniach odbioru przesyłek pocztowych.

D. W. i M. W. nie godząc się z treścią zarząrządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu od zażalenia, w dniu 12 maja 2014 r. (data nadania przesyłki na poczcie), złożyli zażalenie na to zarządzenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2014 r., sygn. akt I OZ 420/14 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie D. W. i M. W.

W związku z tym, na podstawie art. 6 p.p.s.a., żalący zostali poinformowani odrębnymi pismami z dnia 20 czerwca 2014 r., o wynikającym dla nich z zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu z dnia 17 kwietnia 2014 r., obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pism.

W terminie zakreślonym przez Sąd, żaden z żalących nie uiścił wymaganego wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 21 marca 2014 r., stąd zażalenie to zostało odrzucone w dniu 26 września 2014 r.

D. W. i M. W., pismem procesowym z dnia 23 października 2014 r., złożyli zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia na orzeczenie oddalające wniosek o wyłączenie od rozpoznania sędziów. Zażalenie to jednak zostało odrzucone przez tut. Sąd w dniu 12 grudnia 2014 r., z powodu nieusunięcia przez żalących braków formalnych zażalenia.

Kwestionując wyżej wymienione rozstrzygnięcie, żalący wnieśli zażalenie na postanowienie z dnia 12 grudnia 2014 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a Sąd ten oddalił zażalenie, postanowieniem z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt I OZ 253/15.

Wobec powyższego, Przewodniczący Wydziału II tut. Sądu, działając na zasadzie art. 6 p.p.s.a., poinformował żalących o obowiązku wynikającym z zarządzenia z dnia 13 stycznia 2015 r., do uiszczenia solidarnie wpisu w wysokości 100 zł od zażalenia na postanowienie tut. Sądu z dnia 12 gruddnia 2014 r., w terminie 7 dni od dnia otrzymania pism. Pisma informujące zostały doręczone w dniu 28 kwietnia 2015 r., do rąk D. W., żony M. W., jako stronie i jako dorosłemu domownikowi M. W. Okoliczność tę potwierdza adnotacja na zwrotnym pocztowym potwierdzeniu odbioru przesyłki (por.: k-132 i 133 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

W przedmiotowej sprawie D. W. i M. W. dążyli do wzruszenia wydanego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, dotyczącego odrzucenia zażalenia ww. na postanowienie tut. Sądu z dnia 21 marca 2014 r. o oddaleniu wniosku o wyłączenie od rozpoznawania sędziów.

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., strony obowiązane są do ponoszenia kosztów postępowania związanych ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Stosownie zaś do art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, do których należy zażalenie, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Wysokość oraz szczególne zasady pobierania wpisu określane zostały przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), które wydane zostało na podstawie delegacji zawartej w art. 233 p.p.s.a. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 tego rozporządzenia, od zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych pobiera się wpis stały w kwocie 100 zł.

W myśl art. 219 § 1 p.p.s.a., obowiązek uiszczenia wpisu powstaje w dacie wniesienia do sądu pisma podlegającego opłacie i stosownie do art. 214 § 1 p.p.s.a. spoczywa on na osobie wnoszącej pismo. Przepis art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi natomiast o odrzuceniu pisma, od którego nie został uiszczony należny wpis, jeżeli pismem tym jest m.in. zażalenie.

W rozpoznawanej sprawie, w myśl wskazanych powyżej regulacji, D. i M. W. obowiązani byli do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 12 grudnia 2014 r., w kwocie 100 zł. Ponieważ jednak wpis ten nie został przez żalących uiszczony przy wniesieniu zażalenia, na mocy art. 220 § 1 zd. drugie w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a., zostali oni wezwani solidarnie do uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

W niniejszej sprawie, wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia zostały doręczone skutecznie D. W. i M. W. w dniu 4 lutego 2015 r. Żalący złożyli jednak zażalenie na zarządzenie wzywające ich do uiszczenia wpisu, a postępowanie w tym przedmiocie zakończone zostało wydaniem przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowienia z dnia 25 marca 2015 r. o oddaleniu zażalenia. Wobec tego, konieczne było ponowne wezwanie D. W. i M. W. do wykonania obowiązku uiszczenia wpisu od zażalenia.

Pisma informujące D. W. i M. W. o obowiązku uiszczenie wpisu od zażalenia doręczono im w dniu 28 kwietnia 2014 r., do rąk D. W. W stosunku do M. W. przesyłka sądowa została zatem doręczona w trybie art. 72 p.p.s.a., zgodnie z którym jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od zażalenia w stosunku do każdego z żalących, upłynął więc w dniu 5 maja 2015 r.

Skoro we wskazanym terminie, nie uiszczono wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 12 grudnia 2014 r., to zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., zażalenie wniesione przez D. W. i M. W. podlegało odrzuceniu.

Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.