Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663939

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 10 kwietnia 2015 r.
II SO/Gd 5/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku C. W. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

C. W. - wnioskiem z dnia 30 grudnia 2014 r., zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego.

Zgodnie z treścią art. 63 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), jeżeli ustawy tak stanowią, postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek. Zgodnie zaś z art. 55 § 1 w zw. z art. 54 § 2 tejże ustawy w razie niezastosowania się przez organ do obowiązków przekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny. Z powyższego wynika, że wniosek o wymierzenie grzywny organowi z powodu nieprzekazania sądowi skargi w terminie jest wnioskiem wszczynającym odrębne postępowanie, o którym mowa w art. 63 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (por. uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2008 r., sygn. akt II FPS 1/08, ONSAiwsa 2008/3/42). Wniosek taki powinien czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać określenie żądania, jego podstawy i uzasadnienie oraz oznaczenie stron i organów, a także spełniać inne wymagania określone w przepisach szczególnych (art. 64 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Do wymagań pisma w postępowaniu sądowym należy m.in. dołączenie pełnomocnictwa, jeżeli strona skarżąca jest reprezentowana przez pełnomocnika (art. 37 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wskazany wymóg formalny wniosku podlega konwalidacji na wezwanie sądu, zaś niewykonanie wezwania w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku (art. 64 § 3 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy

- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Mając powyższe na uwadze, zarządzeniem z dnia 4 lutego 2015 r. zobowiązano pełnomocnika wnioskodawczyni do usunięcia braków formalnych wniosku przez złożenie pełnomocnictwa do działania w imieniu wnioskodawczyni przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, a nadto wyjaśniono, że nadesłane przy piśmie z dnia 29 stycznia 2015 r. pełnomocnictwa zostały dołączone do sprawy o sygn. akt II SO/Gd 2/15. W zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie oraz wskazano rygor odrzucenia wniosku.

Pełnomocnik wnioskodawczyni odpis powyższego zarządzenia otrzymał w dniu 10 lutego 2015 r., zatem termin do jego wykonania upłynął w dniu 17 lutego 2015 r., jednakże w zakreślonym terminie nie nadesłano pełnomocnictwa.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny - działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3, art. 37 § 1, art. 49 i art. 57 § 1 w związku z art. 64 § 2 i 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniosek wniesiony przez C. W. odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.