Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2746108

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 marca 2018 r.
II SAB/Wr 47/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażaleń D. W. i M. W. na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2017 r. sygn. akt II SAB/Wr 47/14 o odrzuceniu zażalenia oraz z dnia 10 maja 2017 r. o oddaleniu wniosku o wyłączenie referendarza sądowego w sprawie ze skargi D.W., M.W., J. W. i M. W. na bezczynność D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie wykonania postanowienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z dnia (...) postanawia odrzucić zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; zwana dalej "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem tym, co wprost wynika z § 2 art. 230, jest w szczególności zażalenie.

W niniejszej sprawie zarządzeniem z dnia 23 stycznia 2018 r. wezwano skarżących do wykonania prawomocnych zarządzeń z dnia 7 listopada 2017 r. o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2017 r. oraz z dnia 10 maja 2017 r. w kwocie po 100 zł od każdego z zażalenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwania doręczono skarżącym w dniu 13 lutego 2018 r. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia ich odbioru, D. W. odebrała przesyłki osobiście. Zakreślony termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisów sądowych od zażaleń upłynął w dniu 20 lutego 2018 r. Powyższe opłaty nie zostały uiszczone.

Stosownie do treści art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Zgodnie natomiast z § 3 art. 220 p.p.s.a. zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.