Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2050966

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 września 2012 r.
II SAB/Wr 22/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 12 września 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Ni.dy, R. N. i Ł. N. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. ekrany akustyczne postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący otrzymali w dniach 20 i 23 lipca 2012 r. (k. 25-27) odpis zarządzenia przewodniczącego wzywającego ich do uiszczenia wpisu od skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżący nie uiścili tego wpisu.

Dlatego i zgodnie z art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) skarga podlegała odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.