Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2957001

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 marca 2020 r.
II SAB/Wa 846/19
Bezczynność Szefa Kancelarii Sejmu dotyczacych działań państwa skierowanych na wyłonienie KRS.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas.

Sędziowie WSA: Andrzej Wieczorek, Asesor Karolina Kisielewicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 10 marca 2020 r. sprawy ze skargi J. D. na bezczynność Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 12 listopada 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej

1. stwierdza, że Szef Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku skarżącego J. D. z dnia 12 listopada 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej;

2. stwierdza, że bezczynność Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

3. zasądza od Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz J. D. kwotę 100 (słownie: sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

J.D. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Szefa Kancelarii Sejmu RP w rozpoznaniu jego wniosku z dnia (...) listopada 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że skarżący we wniosku z (...) listopada 2019 r. zwrócił się do Szefa Kancelarii Sejmu RP z wnioskiem o udostępnienie, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), listy osób popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

W dniu 26 listopada 2019 r. organ poinformował J.D., że postanowieniem z (...) lipca 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zobowiązał Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

W dniu 29 listopada 2019 r. J.D. wniósł skargę na bezczynność Szefa Kancelarii Sejmu RP w rozpoznaniu jego wniosku z dnia (...) listopada 2019 r. W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł m.in., że informacja objęta wnioskiem jest informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ dotyczy spraw publicznych. J.D. powołał się na art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej i stwierdził, że Szef Kancelarii Sejmu nie udostępnił mu żądanej informacji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, nie powiadomił go o powodach opóźnienia w jego rozpoznaniu oraz o terminie, w którym rozpozna wniosek, ewentualnie nie wydał decyzji o odmowie jej udostępnienia na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z tego wynika, zdaniem skarżącego, że pismo organu z dnia 26 listopada 2016 r. (wiadomość e-mail) nie stanowi rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej. J.D. dodał, że postanowienie postanowieniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z (...) lipca 2019 r. nie zwalnia organu z rozpoznania wniosku o udostępnienie listy osób popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Szef Kancelarii Sejmu w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. Organ stwierdził, że podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej w ustawowym terminie udzielił odpowiedzi skarżącemu i wyczerpująco wyjaśnił przyczyny tymczasowej niemożliwości definitywnego rozpatrzenia jego wniosku. Organ podniósł, że postanowienie zabezpieczające Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia (...) lipca 2019 r., zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia oraz udostępnienia w jakiejkolwiek formie innym podmiotom do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie przetwarzania przez Kancelarię Sejmu danych osobowych sędziów, zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, "stanowi zewnętrzną, niezależną od Kancelarii Sejmu, tymczasową przeszkodę prawną w rozpoznaniu wniosku skarżącego". W konsekwencji, do czasu wydania ostatecznej decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bez względu na sposób rozstrzygnięcia sprawy, Kancelaria Sejmu nie może rozpoznać wniosku skarżącego.

Organ dodał, że z uwagi na precedensowy charakter sprawy polegający na konieczności rozstrzygnięcia zakresu stosowania zasad ochrony danych osobowych przewidzianych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 119 z 04.05.2016, s. 1 z późn. zm.) do danych osobowych sędziów zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, jak również fakt, że Kancelaria Sejmu terminowo, w ramach możliwości zakreślonych granicami prawa, odpowiedziała na wniosek skarżącego udzielając merytorycznych wyjaśnień, nie ma podstaw do przyjęcia, że Szef Kancelarii Sejmu dopuścił się bezczynności w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Sąd rozstrzygając sprawę ze skargi na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej, ocenia czy określony podmiot jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej i czy żądana informacja stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z bezczynnością w takiej sprawy mamy więc do czynienia wówczas, gdy żądaniem wniosku jest objęta informacja mająca walor informacji publicznej, a podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej (art. 6 ustawy) nie udostępnia tej informacji (art. 13 ust. 1 ustawy) w ustawowym 14 - dniowym terminie, nie wydaje decyzji o odmowie jej udostępnienia (art. 16 ust. 1 ustawy), nie informuje wnioskodawcy o niemożności udzielenia informacji publicznej w wyznaczonym terminie i o przyczynach opóźnienia i nowym terminie wydania informacji, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku w tej sprawie (art. 13 ust. 2), nie informuje o przeszkodach technicznych w uzyskaniu informacji w żądanej formie (art. 14 ust. 2), ewentualnie nie informuje wnioskodawcy, że danej informacji nie posiada, bądź że istnieje odrębny tryb dostępu do tej informacji (art. 1 ust. 2 ustawy).

Trzeba dodać, że informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 1 ust. 1 i art. 6), jest każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych, a także wytworzona lub odnosząca się do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Udostępnieniu podlega informacja publiczna w szczególności o podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o majątku, którym dysponują (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f u.d.i.p.), zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a u.d.i.p.), danych publicznych (art. 6 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p.), majątku publicznym (art. 6 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p.). Przepis art. 6 u.d.i.p. nie ma charakteru zamkniętego, a wyliczenie stanów faktycznych w nim zawartych jest jedynie przykładowe.

Przenosząc te ogólne rozważania do rozpatrywanej sprawy, należy stwierdzić, że Szef Kancelarii Sejmu jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, a żądanie zawarte we wniosku skarżącego z dnia (...) listopada 2019 r. dotyczy bez wątpienia sprawy publicznej. Odnosi się bowiem do działań państwa podejmowanych przy udziale sędziów, a zatem osób pełniących funkcje publiczne, ukierunkowanych na wyłonienie Krajowej Rady Sądownictwa.

Ze względu na to, że informacja objęta wnioskiem skarżącego jest informacją publiczną, Szef Kancelarii Sejmu jako podmiot zobowiązany do jej udostępnienia, powinien był ją udostępnić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Organ nie udostępnił tej informacji, jak również nie wydał decyzji o odmowie jej udostępnienia. Szef Kancelarii Sejmu nie zastosował w tej sprawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, nadto informacja publiczna nie została wnioskodawcy udostępniona w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdza, że od zarzutu bezczynności w niniejszej sprawie nie uwalnia Szefa Kancelarii Sejmu powołanie się w piśmie z dnia 26 listopada 2019 r. na wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych postanowienia z dnia (...) lipca 2019 r., zobowiązującego Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upubliczniania oraz udostępniania w jakiejkolwiek formie innym podmiotom, do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie, danych osobowych sędziów zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Jeśli w ocenie Szefa Kancelarii Sejmu zachodziła jakakolwiek podstawa do odmowy udostępnienia informacji publicznej organ obowiązany był wydać - w stosunku do wnioskodawcy - decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej na podstawie art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 lutego 2020 r. sygn. akt II SAB/Wa 707/19).

Sądowi z urzędu wiadome jest, że Szef Kancelarii Sejmu RP w dniu 14 lutego 2020 r. udostępnił na stronie www.sejm.gov.pl informację publiczną w postaci wykazów sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom na członków Krajowej Rady Sadownictwa.

Mając powyższe na uwadze Sąd nie znalazł podstaw, aby zobowiązać Szefa Kancelarii Sejmu do rozpatrzenia wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej. Żądane informacje publiczne są dostępne i skarżący ma możliwość zapoznać się z nimi.

W tym stanie faktycznym, uwzględniając, że skarga na dzień jej wniesienia była zasadna, Sąd stwierdził, że Szef Kancelarii Sejmu dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku J.D. z dnia (...) listopada 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Jednocześnie Sąd stwierdził, że bezczynność organu w niniejszej sprawie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Jak już powiedziano, usprawiedliwienia braku podjęcia we właściwym czasie powołanych czynności w sprawie wniosku, okolicznością wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych postanowienia z dnia (...) lipca 2019 r., nie jest trafna. Udostępnienie informacji publicznej przez podmiot do tego zobowiązany nie jest uzależnione od zajęcia stanowiska, wyrażenia zgody, bądź wydania opinii przez jakikolwiek inny organ. Szef Kancelarii Sejmu był nie tylko uprawniony, ale zobowiązany do samodzielnego rozpatrywania i rozstrzygania w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Nie można tracić z pola widzenia, że sąd administracyjny w sprawach innych podmiotów żądających udostępnienia informacji publicznej w postaci wykazów sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa wypowiadał się co do bezczynności organu w jej udostępnieniu (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2019 r. sygn. akt I OSK 4282/18 oddalający skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. sygn. akt II SA/Wa 484/18).

Jak już powiedziano, przepis art. 149 p.p.s.a. nakazuje badanie bezczynności na dzień wniesienia skargi, a rozpoznawana skarga była zasadna na dzień jej wniesienia.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 149 § 1 pkt 3 w zw. z art. 119 pkt 4 i art. 120 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) orzekł, jak w punkcie 1 wyroku. W punkcie 2 wyroku Sąd orzekł na podstawie art. 149 § 1a powołanej ustawy. O zwrocie kosztów postępowania sądowego (pkt 3 wyroku) Sąd orzekł na podstawie art. 200 powołanej ustawy. Do kosztów tych Sąd zaliczył uiszczony wpis sądowy od skargi w wysokości 100 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.