II SAB/Wa 832/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3014613

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. II SAB/Wa 832/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kwiecińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. W. na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy postanawia:

1. stwierdzić swoją niewłaściwość,

2. przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach zgodnie z właściwością miejscową.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 29 października 2019 r. R. W. wniósł skargę na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku ze zwolnieniem ze służby. Wskazana skarga została zaadresowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Z powyższego przepisu wynika obowiązek sądu administracyjnego do rozpoznawania sprawy sądowoadministracyjnej w granicach swojej właściwości miejscowej.

Sąd do którego wpłynęła skarga, jest zobowiązany z urzędu do zbadania swej właściwości w sprawie. Jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a., sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Niniejsza skarga dotyczy bezczynności Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. Siedziba tego organu mieści się w K., w województwie (...).

Zgodnie z § 1 pkt 4 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2004 r. Nr 187, poz. 1927) dla obszaru województwa (...) właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Sądem administracyjnym właściwym miejscowo do rozpoznania niniejszej sprawy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 59 § 1 w związku z art. 13 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.