II SAB/Wa 783/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3014540

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. II SAB/Wa 783/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kwiecińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Redakcji (...) na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia (...) lipca 2019 r. o udostępnienie informacji prasowej postanawia:

1. odrzucić skargę,

2. zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis sądowy w kwocie 100 złotych (słownie sto).

Uzasadnienie faktyczne

Redakcja (...) reprezentowana przez redaktora naczelnego P. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia (...) lipca 2019 r. o udostępnienie informacji prasowej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie strona skarżąca została wezwana do podpisania skargi w terminie 7 dni - pod rygorem odrzucenia skargi (karta -12 akt, sądowo-administracyjnych).

Wskazane wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 19 listopada 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy karta - 16). Do dnia wydania niniejszego postanowienia, skarga nie została podpisana.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego, poza szczególnymi wymogami formalnymi, powinna czynić zadość ogólnym wymaganiom przewidzianym dla pism w postępowaniu sądowym (art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. dalej p.p.s.a.). Do wymogów tych należy obowiązek złożenia na piśmie podpisu strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.).

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że strona skarżąca w zakreślonym do tego terminie, nie wykonała wezwania Sądu. Wniesiona do Sądu skarga nie została podpisana.

Skarżący nie uczynił zadość wezwaniu Sądu, pomimo prawidłowo doręczonego wezwania wraz z niezbędnym pouczeniem o skutkach jego niewykonania w zakreślonym terminie. Wobec niepodpisania skargi podlega ona odrzuceniu.

Z tych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu postanowiono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.