II SAB/Wa 650/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112104

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2020 r. II SAB/Wa 650/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Karolina Kisielewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Z. na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 września 2020 r. P. Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy w związku ze zwolnieniem ze służby.

Sąd stwierdza, że z akt administracyjnych sprawy wynika, że P. Z. przed wniesieniem skargi nie złożył do organu prowadzącego postępowanie ponaglenia o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm., dalej k.p.a.). Potwierdził to Komendant Główny Policji w odpowiedzi na skargę z 22 października 2020 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje Skarga P. Z. na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy w związku ze zwolnieniem ze służby, podlega odrzuceniu.

Według art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.), skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie.

Przez wyczerpanie środków zaskarżenia rozumieć należy sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak np. zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 p.p.s.a.). W przypadku skargi na bezczynność organu w załatwieniu sprawy, jej wniesienie dopuszczalne jest wówczas, gdy strona złożyła ponaglenie do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo do organu prowadzącego postępowanie, jeżeli nie ma organu wyższego stopnia (art. 37 § 1 pkt 2 i § 3 k.p.a.).

Ponaglenie, o którym mowa we wskazanym przepisie, równoznaczne jest tu ze środkiem zaskarżenia i spełnia kryterium "wyczerpania środków zaskarżenia" w rozumieniu art. 52 § 2 p.p.s.a. Należy dodać, że skarga wniesiona bez uprzedniego wyczerpania środków zaskarżenia w myśl art. 52 § 1 i § 2 p.p.s.a., podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 tej ustawy.

Z niespornych okoliczności faktycznych sprawy wynika, że skarżący przed wniesieniem do Sądu skargi z 16 września 2020 r. nie złożył do Komendanta Głównego Policji ponaglenia w rozpoznaniu jego wniosku z (...) listopada 2018 r. o wypłatę wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz urlop dodatkowy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 52 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji. Sąd wyjaśnia, że odrzucenie niniejszej skargi nie wyłącza możliwości ponownego wniesienia skargi przez skarżącego po złożeniu ponaglenia w trybie art. 37 k.p.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.