Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2992596

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
II SAB/Wa 643/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Piotr Borowiecki, Sędziowie WSA Adam Lipiński (spr.), Przemysław Szustakiewicz, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 25 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi (...) S. A. z siedzibą w W. na bezczynność Wójta Gminy (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) października 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.