Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2689859

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 lutego 2019 r.
II SAB/Wa 635/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Werpachowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. na bezczynność Rady Powiatu (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej drogi na nieruchomości nr (...) obręb (...) postanawia-odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczony należny wpis. W sytuacji, gdy pomimo wezwania wpis nie zostanie uiszczony, skarga podlega odrzuceniu przez Sąd.

Zarządzeniem z dnia (...) października 2018 r., sygn. akt II SAB/Wa 635/18, Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi na bezczynność Rady Powiatu (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia (...) stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej drogi na nieruchomości nr (...) obręb (...). Skarżący został zobowiązany do wykonania powyższego wezwania w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 25 października 2018 r.

Wnioskiem z dnia (...) października 2018 r. skarżący wystąpił do Sądu o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych poprzez zwolnienie z obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia (...) listopada 2018 r. odmówiono skarżącemu przyznania prawa pomocy. Skarżący nie wnosił sprzeciwu od tego postanowienia.

W tej sytuacji Sąd pismem z dnia (...) stycznia 2019 r. wezwał skarżącego do wykonania zarządzenia z dnia (...) października 2018 r. i wpłacenia wpisu od skargi w terminie siedmiu dni. Skarżący został poinformowany, że niewpłacenie wpisu w tym terminie skutkować będzie odrzuceniem skargi. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) stycznia 2019 r.

Skarżący mimo prawidłowego pouczenia o skutkach niewykonania zarządzenia oraz upływu wyznaczonego terminu nie uiścił wpisu w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.