II SAB/Wa 633/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2656497

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r. II SAB/Wa 633/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Marek Pietras.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. na bezczynność Rady Powiatu (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku z (...) stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego drogi na nieruchomości nr (...) obręb (...) postanawia: - odrzucić skargę -.

Uzasadnienie faktyczne

W. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Rady Powiatu (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku z (...) stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego drogi na nieruchomości nr (...) obręb (...).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2018 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 (sto) złotych - w terminie 7dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Ww. wezwanie zostało skutecznie doręczone stronie skarżącej w dniu 29 października 2018 r.

W wyznaczonym terminie strona skarżąca nie uiściła żądanego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt sprawy, po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych ustalono, że do dnia 15 marca 2019 r. nie zidentyfikowano wpłaty tytułem uiszczonego wpisu sądowego od przedmiotowej skargi. A zatem skoro strona skarżąca nie uiściła wpisu sądowego od skargi, to skargę należało odrzucić.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia - na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.