Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506935

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 stycznia 2018 r.
II SAB/Wa 633/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Przemysław Szustakiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na bezczynność i przewlekłość postępowania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania skargi z dnia 15 kwietnia 2016 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. K. pismem z dnia 6 listopada 2017 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zarzucając rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy. Powyższą skargę uzupełnił pismem z dnia 4 stycznia 2018 r., wskazując, że wnosi o rozpatrzenie jego skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez organ.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie skargi, wskazując, że skarżący przed wniesieniem skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania nie wezwał Generalnego Inspektora do usunięcia naruszenia prawa, stosownie do treści art. 37 § 1 k.p.a. i tym samym nie wyczerpał środków zaskarżenia, co czyni skargę niedopuszczalną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postpowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed właściwym organem administracji publicznej. Stosownie zaś do treści art. 37 § 1 k.p.a., w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 czerwca 2017 r., na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 k.p.a., stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W sytuacji zaś wniesienia skargi przed wyczerpaniem środków zaskarżenia, sąd skargę odrzuca, jako niedopuszczalną, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Oznacza to, że w przypadku bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania przez organ administracji strona winna przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego skorzystać z regulacji przewidzianej w art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Przedmiotem skargi J. K. jest bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie jego wniosku z dnia 15 kwietnia 2016 r.

W ocenie Sądu, skarga na przewlekłość postępowania, zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 czerwca 2017 r., musi zostać poprzedzona wniesieniem zażalenia do organu wyższego stopnia na przewlekłe prowadzenie postępowania, a jeżeli takiego organu nie ma, to wezwaniem organu do usunięcia naruszenia prawa.

W niniejszej sprawie przewlekłość postępowania dotyczy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, nad którym nie ma organu wyższego stopnia, zatem skarżący powinien w postępowaniu drugoinstancyjnym, bezpośrednio poprzedzającym wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa.

Tryb ten stosuje się w każdym postępowaniu administracyjnym, chyba że przepis prawa stanowiłby inaczej. W tej sprawie, żaden przepis prawa nie wyłączył stosowania art. 37 § 1 k.p.a.

Z akt sprawy wynika, że skarżący przed wniesieniem przedmiotowej skargi nie wyczerpał trybu postępowania, określonego w art. 37 k.p.a. i nie wystąpił do organu z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. To zaś powoduje, że przedmiotowa skarga jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 52 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.