Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3014277

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 listopada 2019 r.
II SAB/Wa 512/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Kube.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. F. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku (...) z dnia (...) kwietnia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej (dot. rozliczeń finansowych) postanawia:

1. odrzucić skargę,

2. zwrócić skarżącemu kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

A. F., pismem z dnia (...) maja 2019 r., złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku (...) z dnia (...) kwietnia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kserokopii rozliczeń finansowych z tytułu urządzeń infrastruktury technicznej powstałej na pastwisku.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a., skarga podlega odrzuceniu, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

Analiza akt sprawy wskazuje, że przedmiotowa sprawa jest tożsama ze sprawą o sygn. akt II SAB/Wa 381/19, która została wszczęta na skutek skargi A. F. z dnia (...) maja 2019 r. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku (...) z dnia (...) kwietnia 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej, w zakresie kserokopii rozliczeń finansowych z tytułu urządzeń infrastruktury technicznej powstałej na pastwisku, która została oddalona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2019 r., sygn. akt II SAB/Wa 381/19.

W związku z tym, że sprawa o sygn. II SAB/Wa 381/19 jest w toku, niniejsza sprawa, dotycząca tożsamego przedmiotu i stron, nie może zostać rozstrzygnięta przez Sąd, co oznacza, że przedmiotowa skarga jest niedopuszczalna.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Uiszczony wpis od wniesionej skargi zwrócono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Przepis ten stanowi, że Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.