Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484415

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
II SAB/Wa 479/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Grochowska-Jung.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2014 r. sygn. akt II SAB/Wa 479/13 w sprawie ze skargi M. W. na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie nadania biegu odwołaniu postanawia - odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

M. W., zachowując siedmiodniowy termin, wniósł w dniu 12 lutego 2014 r. zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2014 r. sygn. akt II SAB/Wa 479/13 odrzucające jego zażalenie na postanowienie tego Sądu z dnia 17 grudnia 2013 r. odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie ze skargi M. W. na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie nadania biegu odwołaniu.

Sąd pismem z dnia 27 lutego 2014 r. wezwał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez nadesłanie odpisu zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem jego odrzucenia. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 10 marca 2014 r. Skarżący nie wykonał wezwania Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia. Stosownie zaś do art. 47 § 1 cytowanej ustawy do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie (art. 178 w zw. z 197 § 2 powołanej ustawy).

W rozpoznawanej sprawie niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów zażalenia, zgodnie z art. 194 § 3 w zw. z art. 47 § 1 cytowanej ustawy, jest brakiem formalnym zażalenia, uniemożliwiającym nadanie zażaleniu prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów zażalenia przez sąd (por. uchwała NSA z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. akt I OPS 13/13, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, orzeczenia.nsa.gov.pl).

Skoro zatem skarżący nie wykonał wezwania Sądu i nie nadesłał odpisu zażalenia, to jego zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 4 lutego 2014 r., podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.