Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2568799

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 września 2018 r.
II SAB/Wa 439/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Andrzej Kołodziej.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia E.S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2018 r. sygn. akt II SAB/Wa 439/18 odrzucające skargę E.S. na przewlekłe prowadzenie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych postępowania w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia uchylić zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2018 r. sygn. akt II SAB/Wa 439/18

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 24 maja 2018 r. (data stempla pocztowego) E.S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na przewlekłe prowadzenie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych postępowania w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 20 lipca 2018 r. wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), informując jednocześnie, że niewykonanie tego wezwania w terminie 7 dni spowoduje odrzucenie skargi. Pismo Sądu z dnia 20 lipca 2018 r., wraz z którym przesłano skarżącej odpis wskazanego wyżej zarządzenia, zostało doręczone w dniu 25 lipca 2018 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy).

W aktach sprawy znajduje się potwierdzenie z Rejestru Opłat Sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2018 r. (poz. 21915), z którego wynika, że w sprawie uiszczono wpis od skargi w wysokości 100 zł w dniu 2 sierpnia 2018 r. (k. 20 akt sądowych).

Wobec tego, że siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu w przedmiotowej sprawie upłynął w dniu 1 sierpnia 2018 r., a jak wynikało z opisanego wyżej Rejestru Opłat Sądowych tut. Sądu, wpis sądowy od skargi został uiszczony w dniu 2 sierpnia 2018 r., czyli z jednodniowym uchybieniem terminu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 4 września 2018 r., sygn. akt II SAB/Wa 439/18 odrzucił skargę oraz zwrócił E.S.100 zł tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Odpis powyższego postanowienia doręczono skarżącej w dniu 10 września 2018 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy), a w dniu 12 września 2018 r. (data stempla pocztowego) złożyła na nie zażalenie wraz z wnioskiem o jego uchylenie. Wyjaśniła w nim, że błędnie przyjęto, iż wpis sądowy od skargi został uiszczony po terminie, gdyż faktycznie został on uiszczony w dniu 1 sierpnia 2018 r. Na potwierdzenie tej okoliczności przesłała potwierdzenie dokonania w tym dniu przelewu bankowego w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302); zwanej dalej p.p.s.a., jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych.

W rozpatrywanej sprawie Sąd stwierdził, że taka sytuacja ma miejsce. Mając bowiem na uwadze podniesione w treści złożonego zażalenia okoliczności przyjąć należało, że przemawiają one za jego uwzględnieniem. Potwierdzeniem dokonania przelewu bankowego z dnia 1 sierpnia 2018 r. skarżąca wykazała, że w tym właśnie, a zatem w ostatnim dniu terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, dokonała wpłaty gotówki w kwocie 100 zł. To z kolei oznacza, że odrzucenie skargi postanowieniem z dnia 4 września 2018 r. było przedwczesne.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się, że datą uiszczenia wpisu sądowego za pomocą przelewu jest dzień złożenia dyspozycji, a nie dzień jego realizacji (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 sierpnia 2006 r., sygn. akt I FSK 1157/05, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych - www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Stanowisko to zostało potwierdzone w postanowieniu z dnia 19 grudnia 2008 r., sygn. akt I FSK 1946/08 (dostępne j.w.), w którym Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przy uiszczaniu opłaty przelewem o zachowaniu terminu decyduje data złożenia przez stronę zlecenia w banku lub instytucji uprawnionej do przyjmowania zleceń dokonania przelewu, pod warunkiem, że w tej dacie, a przynajmniej przed upływem terminu do wniesienia opłaty istniało pokrycie tej kwoty na rachunku strony. Podobnie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniach z dnia 5 marca 2009 r., sygn. akt II OSK 313/09 oraz z dnia 16 grudnia 2014 r., sygn. akt II GSK 2732/14 (dostępne j.w.) gdzie stwierdzono, że momentem mającym znaczenie dla oceny daty uiszczenia opłaty sądowej przelewem będzie moment złożenia dyspozycji przez stronę.

W związku z tym, że w przedmiotowej sprawie dyspozycję taką skarżąca złożyła w banku w ostatnim dniu zakreślonego przez Sąd terminu należało uznać, że nie uchybiła terminowi dokonując przelewu żądanej kwoty na rachunek Sądu właśnie w tym dniu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 195 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.