Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856690

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 października 2013 r.
II SAB/Wa 424/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. L. na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia-odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

U Z AS D N I E N I E

Zgodnie z art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczony należny wpis. W sytuacji, gdy pomimo wezwania wpis nie zostanie uiszczony, skarga podlega odrzuceniu przez Sąd.

Zarządzeniem z dnia 30 sierpnia 2013 r., sygn. akt II SAB/Wa 424/13 Zastępca Przewodniczącej Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwała Z. L. do uiszczenia wpisu od skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. Z. L. został zobowiązany do wykonania powyższego wezwania w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 9 września 2013 r.

Skarżący mimo prawidłowego pouczenia o skutkach niewykonania zarządzenia oraz upływu wyznaczonego terminu nie uiścił wpisu w przedmiotowej sprawie.

Należy również wskazać, że Sąd uznał cofnięcie skargi, dokonane przez skarżącego w piśmie procesowym z dnia 16 września 2013 r. za niedopuszczalne, bowiem zmierzałoby ono do obejścia wskazanych powyżej przepisów prawa. Wyjaśnić należy, iż stosownie do treści art. 60 powołanej ustawy skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.