Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856649

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 października 2013 r.
II SAB/Wa 366/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. Z. i B. Z. na bezczynność Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z/s w (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) sierpnia 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2013 r. (k-34 akt sprawy), pełnomocnik skarżącego wezwany został do uiszczenia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - wymaganego wpisu od złożonej skargi, w wysokości 100 zł. Jednocześnie został poinformowany o skutkach jego nieuiszczenia.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 2 września 2013 r. (k-37 akt sprawy).

Jak wynika z informacji z Rejestru Opłat Sądowych, pomimo upływu wyznaczonego terminu wpis sądowy od skargi nie został uiszczony (k-40 akt sprawy).

Jednocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 219 § 2 powołanej ustawy, opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w skierowanym do pełnomocnika skarżącego wezwaniu do uiszczenia wpisu wskazał prawidłowy numer rachunku bankowego sądu, na który należało dokonać wpłaty tytułem uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi. Nie jest zatem możliwe uznanie, iż pełnomocnik skarżącego, dokonując wcześniej wpłaty na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, tj. inny, niż rachunek bankowy właściwego sądu - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uiścił wpis sądowy w niniejszej sprawie.

Zgodnie zatem z powołanym wyżej art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga jako nieopłacona podlega odrzuceniu. Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.